Warszawa, dnia 1 grudnia 2014 r.

 

Informacja prasowa

 

Finalny etap realizacji projektu inwestycyjnego
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn
– faza III”

 
 
W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza III” zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna o długości 5,02 km, wraz z 3 przepompowniami ścieków, oraz sieć wodociągowa o długości 3,78 km. Efektem realizacji inwestycji będzie podłączenie 632 osób i 760 RLM* podmiotów gospodarczych do kanalizacji sanitarnej oraz 211 mieszkańców do sieci wodociągowej. W jego wyniku dostęp do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej zostanie zapewniony około 84% mieszkańców Gminy Raszyn, zaś do zbiorczego systemu wodociągowego będzie mieć dostęp 87,2% mieszkańców.
 
Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza III” realizowany jest przez Gminę Raszyn jako kolejny, trzeci już etap działań mających na celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na jej obszarze. Całkowity koszt rozbudowy i modernizacji systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, w ramach wszystkich realizowanych etapów, to kwota 96,77 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, to suma 56,88 mln zł. W ramach realizacji Etapu III wartość inwestycji i dofinansowania unijnego stanowią odpowiednio 10,8 mln zł i 5,85 mln zł.
 
Umowa o dofinansowanie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza III”, wyłonionego w drodze konkursowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, zastała podpisana dnia 16 kwietnia 2014 r.
 
Inwestycja realizowana jest na terenie Gminy Raszyn, w miejscowościach: Dawidy Bankowe, Łady, Puchały, Sękocin Nowy, Słomin, Falenty Nowe, Raszyn i Jaworowa. W chwili obecnej zakończono budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Dawidach Bankowych w ulicach Ułańska i Szlachecka, a także budowę sieci wodociągowej w miejscowości Łady ulica Lawendowa oraz w miejscowości Jaworowa ulica Promyka. Prace kontynuowane są na terenie miejscowości Puchały, Sękocin, Słomin ulica Sadowa, Łady ulica Lawendowa (kanalizacja sanitarna) oraz w Falentach Nowych ulica Czereśniowa, ulica Droga Hrabska, ulica Grudzi, ulica Jaworowska, w Raszynie ulica Mierzwińskiego, ulica Jaworskiego (sieć wodociągowa). Przewidywanym terminem zakończenia wszystkich prac budowlanych jest grudzień 2014 r.
 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – faza III” to kolejny etap procesu zarządzania gospodarką wodna na obszarze gminnym. Stanowi on istotny element procesu podnoszenia standardu życia mieszkańców, a także zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej tego terenu. Realizacja inwestycji zapewni szerszy dostęp mieszkańcom do infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, działającej w sposób ciągły i niezawodny. Wpłynie także na poprawę ogólnego stanu środowiska naturalnego Gminy Raszyn.
 
Beneficjentem realizującym unijny projekt jest Gmina Raszyn, zaś dzierżawcą wybudowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej będzie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Raszyn Sp. z o.o. Spółka komunalna to wyspecjalizowany podmiotem gospodarczy powołany m.in. do wykonywań zadań własnych w zakresie zaspokajania potrzeb gminnej gospodarki wodno-ściekowej. 100% udziałowcem tego przedsiębiorstwa jest Gmina Raszyn.
 
*RLM – (Równoważna Liczba Mieszkańców)to liczba wyrażająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z obiektów przemysłowych i usługowych w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw domowych, odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby.
 
 
Informację sporządził:
Pert Public Relations Sp. z o.o.
Osoba kontaktowa: Joanna Szumacher 22 898 28 45-48 lub 607 186 257

 

Pobierz PDF

Harmonogram Prac

Harmonogram Prac

Mapa Realizacji

Mapa Realizacji

Serwis Fotoc

Serwis Foto

Projekt w Liczbach

Projekt w Liczbach